Hệ thống Keytech

Cổ đông

Keytech là thành viên của tập đoàn HHD Group. Bao gồm các tập đoàn và các công ty con hùng mạnh. Mỗi thành viên trong hệ thống HHD Group sẽ hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau đưa HHD Group phát triển.

Hiện nay, trong các lĩnh vực kinh doanh chúng tôi có 11 công ty thành viên trong hệ thống kinh doanh. Và chúng tôi đã xây dựng thành công trên 20 thương hiệu độc quyền đang hoạt động trên thị trường trên nhiều ngành nghề lĩnh vực.

Công ty thành viên của HHD Group